รับทำเว็บ สมุทรปราการ

สาระ ธรรมะ คำสอน

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ปิดทองหลังพระ

[2] พองหนอ ยุบหนอ

[3] คนดี คนไม่ดี

[4] ความหิว-ปรมโรค หิวก็เป็นทุกข์ อิ่มก็เป็นทุกข์

[5] กายนี้เป็น “กรรมเก่า” (ปฎิจจสมุปบาท)

[6] สามเณรน้อย ความรัก ความเป็นมิตร ความไม่เที่ยงแท้ กับทางสายกลาง

[7] โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศานาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559

[8] การละกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ เสียได้ จิตจะสงบสุข

[9] สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เกิดแก่เจ็บตาย เป็นเรื่องธรรมดา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป


รับทำเว็บ สมุทรปราการ


View My Stats
Go to full version